Close

Stellenangebote

Postdoc

Helsingfors universitet

An­sök­nings­ti­den går ut 12.09.2021

Kontakt Hanna Lehti-Eklund, hanna.lehti-eklund@helsinki.fi

 

Humanistiska fakulteten söker en PROFESSOR I NORDISK, SÄRSKILT SVENSKSPRÅKIG LITTERATUR

Området nordisk litteratur forskar om litteratur skriven på skandinaviska språk (svenska, norska, danska, isländska och färöiska) ur olika litteraturvetenskapliga och litteraturhistoriska perspektiv. Fokusområden för forskningen är modernismen som föddes på 1900-talet och den moderna litteraturen som uppkommit efter den samt den svenskspråkiga litteraturen i Finland. Forskningsobjekten kan vara så väl klassiska verk inom nordisk litteratur som mer marginella verk och författare, samt litteraturens samhälleliga uppgifter och betydelse vid olika tidpunkter i Norden.

Professorn i nordisk, särskilt svenskspråkig litteratur ansvarar för utbildningen av svenskspråkiga studenter, doktorsutbildningen i nordisk litteratur och forskningen i (finlands)svensk litteratur. Helsingfors universitet har tillsammans med Åbo Akademi det riksomfattande ansvaret för att utbilda lärare i modersmål och litteratur till de svenskspråkiga skolorna. En central del av professorns uppgifter är växelverkan med centrala finlandssvenska aktörer och institutioner, men också kontakten till nordisk tvärvetenskaplig forskning och samhälleliga institutioner. Den som anställs förväntas stärka och främja forskningen och undervisningen i ämnet samt samverkan med samhället.

En framgångsrik sökande är forskare i nordisk, särskilt svenskspråkig litteratur med brett forskningsområde och djupgående kunskap om det finlandssvenska kulturfältet och dess institutioner samt erfarenhet av nationellt och internationellt forskningssamarbete, anskaffning av forskningsfinansiering och forskarutbildning.

Professorn i nordisk, särskilt svenskspråkig litteratur undervisar inom magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer, kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer, doktorandprogrammet i filosofi, konstforskning och samhället och en del inom magisterprogrammet i litteraturvetenskap.

Anställningen är placerad vid Finsk-ugriska och nordiska avdelningen i Helsingfors.

ANSTÄLLNINGSKRITERIER

Av den som anställs som professor förutsätts doktorsexamen, vetenskaplig kompetens på hög nivå, erfarenhet av ledning av vetenskaplig forskning, förmåga att meddela på forskning baserad undervisning på hög nivå och förmåga att vara handledare för examensarbeten samt prov på internationellt samarbete inom det forskningsområde som den sökande företräder. I en anställning som professor behövs dessutom förmåga till akademiskt ledarskap.

Vid bedömningen av de sökandes meriter beaktas både vetenskapliga och pedagogiska meriter. Som vetenskapliga meriter betraktas vetenskapliga publikationer och andra forskningsresultat som är av vetenskapligt värde, framgång i att skaffa extern forskningsfinansiering, vetenskapligt arbete utomlands och nationella och internationella förtroendeuppdrag. Som pedagogiska meriter beaktas erfarenhet av undervisning, pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromedel, andra meriter inom verksamheten som lärare och vid behov ett undervisningsprov, samt deltagande i utbildningen av doktorander. Vidare beaktas de sökandes ledarskaps- och interaktionsförmåga samt aktivitet i forskarsamhället.

Undervisningsspråket för professorn i nordisk, särskilt svenskspråkig litteratur är svenska. Anställningen förutsätter utmärkta kunskaper i svenska. Den rekommenderade kunskapsnivån i svenska motsvarar nivå C2 enligt den europeiska referensramen för språk.

Dessutom krävs minst nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska. En utlänning eller en finsk medborgare som inte är av finländsk härkomst eller som inte har fått sin skolutbildning på finska kan utan separat ansökan beviljas dispens från kraven på språkkunskaper.

VI ERBJUDER

Helsingfors universitet erbjuder en förstklassig forsknings- och undervisningsmiljö och förutsättningar för internationellt samarbete.

Lönen grundar sig på kravnivåerna 8–10 i lönesystemet för universitetens undervisnings- och forskningspersonal. Dessutom betalas en individuell, prestationsbaserad lönedel. Den årliga bruttolönen för den som anställs som professor är 64 000–96 000 euro beroende på meriter och arbetserfarenhet.

Helsingfors universitet har omfattande personalförmåner, inklusive företagshälsovård, motionstjänster och möjligheter till professionell kompetensutveckling. Universitetet erbjuder stödtjänster för internationell personal som flyttar till Finland.

ANSÖKNINGSANVISNINGAR

Ansökan med bilagor lämnas in i Helsingfors universitets elektroniska ansökningssystem via länken Sök jobbet. Interna sökande som är anställda vid Helsingfors universitet lämnar in sin ansökan i SAP HR.

Till ansökan ska bifogas följande dokument som en enda pdf-fil:
1) en meritförteckning
2) en högst 5 sidor lång redogörelse (t.ex. en universitetsportfölj) för den sökandes pedagogiska expertis
3) en högst 5 sidor lång redogörelse för den sökandes forskningsverksamhet, såsom aktivitet i forskarsamhället, anskaffning av forskningsfinansiering och internationellt vetenskapligt arbete
4) en kort utredning (1–2 sidor) om hur den sökande ämnar föra framåt sin forskning och vad hen i första hand vill inrikta sig på i sin verksamhet, om hen anställs
5) en numrerad publikationsförteckning.

Andra bilagor, t.ex. rekommendationsbrev och betyg, behövs inte.
Sökande ombeds vara beredda att på begäran lämna in högst tio (10) valfria publikationer för att skickas till de sakkunniga via det elektroniska ansökningssystemet. De främsta sökande kallas till intervju och undervisningsprov samt ombeds att ge en separat redogörelse för undervisningsmeriter.

YTTERLIGARE INFORMATION

Ytterligare information om anställningen ges av prefekten för Finsk-ugriska och nordiska avdelningen, professor Hanna Lehti-Eklund, hanna.lehti-eklund@helsinki.fi. Ytterligare information om rekryteringsprocessen ges av personalspecialist Anni Kauppinen, anni.kauppinen@helsinki.fi.

Finn mer information her.

 

 

 

Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald

Bewerbungszeitraum: 1. Juni bis zum 31. August 2021

 

Das Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald vergibt für das akademische Jahr 2022/ 23 bis zu sechs Alfried Krupp Senior-Fellowships und bis zu acht Alfried Krupp Junior-Fellowships. Die Fellowships sind fachunabhängig.

 

Das Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald ist eine unabhängige wissenschaftliche Einrichtung im Zentrum der traditionsreichen Universitäts- und Hansestadt an der Ostsee. Die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung hat das Kolleg gemeinsam mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern und der Universität ­Greifswald gegründet, um die Exzellenz der Universität zu stärken.

Um ein Alfried Krupp Senior-Fellowship können sich durch herausragende Leistungen in Forschung und Lehre ausgewiesene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bewerben.
Die Alfried Krupp Junior-Fellowships werden an besonders qualifizierte promovierte Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlervergeben.

Das Alfried Krupp Wissenschaftskolleg eröffnet den Fellows die Möglichkeit, sich unabhängig von Lehrverpflichtungen und Verwaltungsaufgaben auf ein größeres wissenschaftliches Projekt zu konzentrieren. Das Alfried Krupp Wissenschaftskolleg begrüßt es, wenn die Bewerbungen erkennen lassen, welchen Beitrag das Vorhaben zur Stärkung der Exzellenz der Universität Greifswald zu leisten vermag. Es wird die Bereitschaft der Bewerberinnen und Bewerber vorausgesetzt, mit Fachkolleginnen und -kollegen der Universität Greifswald zu kooperieren.

Bewerbungen für das akademische Jahr 2022/ 23werden an die Wissenschaftliche Leitung des Kollegs, Professorin Dr. Ulla Bonas, erbeten. Der Bewerbungszeitraum läuft vom 1. Juni bis zum 31. August 2021.

Bewerbungen können nur elektronisch in einem einzigen PDF-Dokument über das Bewerbungsformular, das nur während des Bewerbungszeitraums freigeschaltet ist, auf der Webseite des Kollegs zugesandt werden und sollten aus folgenden Unterlagen bestehen:
– Anschreiben
– Lebenslauf
– Preise und Auszeichnungen
– Publikations­liste (ggf. mit einer Kennzeichnung der fünf für das Forschungsvorhaben relevanten Publikationen)
– Abstract des Projektes (max. 1/2 Seite)
– Exposé des geplanten Forschungsvorhabens (max. 5 Seiten)

Fellows werden entweder für ein Semester (1. Okto­ber bis 31. März bzw. 1. April bis 30. September) oder für ein ganzes akademisches Jahr (1. Oktober bis 30. September) berufen. Wohn- und Arbeitsräume stehen den Fellows im Alfried Krupp Wissenschaftskolleg mietfrei zur Verfügung. Die Fellowships sind den hohen Erwartungen an die wissenschaftlichen Leistungen der Bewerberinnen und Bewerberentsprechend dotiert.

 

Denkbar ist auch die gemeinsame Bewerbung mehrerer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in Greifswald Vorhaben in interdisziplinärer Zusammen­arbeit verwirklichen wollen. Bewerbergruppenwerden gebeten, einen gemeinsamen Antrag zu stellen und im Bewerbungsformular nur ein gemeinsames Bewerbungsdokument hochzuladen. Das Bewerbungsdokument sollte alle relevanten Informationen zu den Bewerberinnen und Bewerbern enthalten. Darüber hinaus sollte das Forschungsvorhaben so beschrieben sein, dass der Beitrag jedes Mitglieds der Gruppe erkennbar ist.

 

Bewerberinnen und Bewerber auf ein Senior-Fellowship werden gebeten, die Kombination eines Forschungssemesters an ihrer Heimatuniversität mit einem sechsmonatigen Fellowship zu einem einjährigen Forschungsaufenthalt im Alfried Krupp Wissenschaftskolleg zu prüfen. Bewerbungen für die Berufung von Alfried Krupp Senior-Fellows sollen nach Möglichkeit auch Angaben zu einer möglichen Beteiligung der Heimatinstitution an den Kosten des Forschungsaufenthalts am Kolleg enthalten.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Wissenschaftlichen Geschäftsführer des Kollegs, Dr. Christian Suhm und die für das Fellowship-Programm zuständige Referentin, Christin Nestler M.A.


Weitere Informationen unter: www.wiko-greifswald.de

Praedoc

Høgskulen på Vestlandet

Søknadsfrist: 22.10.2021

Kontakt: Fagseksjonsleiar Rita Agdal; E-post: Rita.Agdal@hvl.no

 

Stillingen er knyttet til Institutt for velferd og deltaking, Fagseksjon samfunnsarbeid.

Stillingen er i hovedsak knyttet til master i samfunnsarbeid, men den som tilsettes må påregne undervisnings- og veiledningsoppgaver ved andre studietilbud i instituttet.

 

Stillingen omfatter:

Undervisning, veiledning og evaluering innen samfunnsarbeid og andre sosialfaglige emner knyttet til instituttets studieprogram og fakultetets forskningsprofiler

Utviklingsarbeid innenfor fagområdet samfunnsarbeid

Faglige institusjonsbyggende oppgaver, som for eksempel studiekoordinering, emneansvar og utvikling av forskningsgruppene

Deltakelse i forskning- og utviklingsarbeid med relevans for fagområdet

Deltakelse i utvikling av nye relevante forskningsprosjekt og utarbeiding av søknader om ekstern finansiering sammen med kollegaer i fagmiljøet

Samarbeid om utdanning og forskning internt i høgskolen, og med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

 

Flere informasjoner finner du her.

Universität Basel

Laufzeit: 01.04.2022–31.03.2023

Bewerbungsfrist: 5. Dezember 2021

Kontakt: Dr. Dr. Christian Hänggi unter: dok-lit@unibas.ch

 

Das Doktoratsprogramm Literaturwissenschaft der Universität Basel schreibt zwei einjährige Anschubstipendium über CHF 30 000.– aus (Laufzeit: 01.04.2022–31.03.2023, in zwei Tranchen, mit Evaluation). Der Antritt des Stipendiums erfolgt zum 1. April 2022. Durch das Anschubstipendium soll ein Beitrag an die Lebenshaltungskosten während der Ausarbeitungsphase eines literaturwissenschaftlichen Dissertationsprojekts geleistet werden. Erwünscht sind Dissertationsvorhaben an der Schnittstelle zu den Basis- und Profilbereichen des Doktoratsprogramms Literaturwissenschaft. Wir bitten alle Bewerberinnen und Bewerber, vor einer allfälligen Bewerbung Kontakt mit möglichen Betreuerinnen oder Betreuern aufzunehmen und entsprechende Orientierungsgespräche zu führen.

Ihre Aufgaben

Ziel der Anschubfinanzierung ist es, den Stipendiatinnen und Stipendiaten zu ermöglichen, innerhalb des ersten halben Jahres ein konkurrenzfähiges Gesuch für Stipendien oder für eine Projektanstellung auszuarbeiten und an der entsprechenden Stelle einzureichen, um nach einem weiteren halben Jahr die Dissertation im Rahmen einer Drittmittelförderung weiterführen zu können.
Ihr Profil

Erwartet wird eine hohe Motivation, sich als aktives Mitglied in das Doktoratsprogramm Literaturwissenschaft einzubringen und ein eigenständiges, mehrjähriges Forschungsprojekt durchzuführen. Die Stipendien richten sich an Studierende, die über einen Masterabschluss oder einen gleichwertigen Abschluss in einem oder mehreren philologischen Fächern verfügen und die im Rahmen eines im Doktoratsprogramm Literaturwissenschaft vertretenen Forschungsschwerpunkt promovieren möchten:
https://dslw.philhist.unibas.ch/de/forschungsprofil/

Für die Bewerbung und die Zulassung zum Doktorat ist ein Notendurchschnitt des Masterabschlusses von mindestens 5.0 im Schweizer System erforderlich, auf ein Zehntel gerundet (das entspricht Note 2.5 im deutschen System). Für andere Benotungssysteme beachten Sie unser Merkblatt zu den Anschubstipendien unter https://dslw.philhist.unibas.ch/de/stipendien/.

Bewerbung/Kontakt
Bewerbungsschluss: 5. Dezember 2021
Folgende Unterlagen sind in elektronischer Form (gesammelt in einem PDF) an den Koordinator des Doktoratsprogramms Literaturwissenschaft, Dr. Dr. Christian Hänggi (dok-lit@unibas.ch), zu senden:

1. Motivationsschreiben

2. Lebenslauf (ggf. mit Publikationsliste)

3. Skizze zum Dissertationsvorhaben (max. 6 Seiten)

4. Abschlusszeugnis (MA-Abschluss oder gleichwertiger Abschluss)

5. Eine bis zwei Textproben (darunter aussagekräftige Ausschnitte mind. einer wissenschaftlichen Qualifikationsarbeit, insgesamt nicht mehr als 30 Seiten)

6. Referenzschreiben Die Bewerbung kann in deutscher, französischer oder englischer Sprache eingereicht werden.


Bewerberinnen und Bewerber, die dabei sind, ihr Studium abzuschliessen, dürfen sich bewerben, sofern sie das offizielle Abschlusszeugnis bis spätestens zum 9. Februar 2022 nachreichen können.
Bewerbungen von Personen, die bereits an anderen Hochschulen promovieren oder promoviert haben, werden nicht berücksichtigt. Anschubstipendiatinnen und -stipendiaten müssen sich als Doktorierende an der Universität Basel immatrikulieren.
Bitte beachten Sie weitere Informationen zur Gesuchseinreichung, insbesondere das Merkblatt zu den Anschubstipendien, unter: https://dslw.philhist.unibas.ch/de/stipendien/

Der Entscheid über die Zusprache erfolgt Ende Februar 2022.

Nähere Auskünfte erteilt Dr. Dr. Christian Hänggi unter: dok-lit@unibas.ch

English Version

Universität Zürich

Besetzung zum 1. November 2021 oder nach Vereinbarung.

Bewerbungsfrist: 01. September 2021

In der Abteilung Skandinavistik des Deutschen Seminars ist per 1. November 2021 (oder nach Vereinbarung) eine Wissenschaftliche Assistenz-Stelle in der skandinavistischen Mediävistik neu zu besetzen.

 

Ihre Aufgaben

 • Eigene Forschungstätigkeit
 • Verfassen einer Promotion
 • Beteiligung an Forschungsprojekten der Abteilung für Skandinavistik
 • Regelmässige Lehre (2 SWS Lehrveranstaltungen pro Jahr)
 • Mitwirkung an der Verwaltung des Lehrstuhls und der Abteilung

 

Ihr Profil

 • Sie verfügen über einen sehr guten Masterabschluss in Skandinavistik oder einer vergleichbaren Disziplin
 • Sie sind gewillt, sich im Rahmen einer Promotion an der Universität Zürich in der skandinavistischen Mediävistik weiter zu qualifizieren
 • Sie haben Interesse an kulturwissenschaftlichen und interdisziplinären Fragestellungen
 • Sie sind bereit, sich in die spezifischen Arbeits- und Diskussionszusammenhänge am Deutschen Seminar einzubringen
 • Sie schätzen selbständiges Arbeiten, sind aber auch teamfähig
 • Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse des Altnordischen
 • Sie verfügen über gute aktive und passive Kenntnisse einer modernen skandinavischen Sprache

 

Wir bieten Ihnen

 • Einbindung in das junge, motivierte Team des Lehrstuhls sowie die Abteilung Skandinavistik und den Mittelbau des Deutschen Seminars
 • Einbindung in das interdisziplinäre Kompetenzzetnrum «Zürcher Mediävistik»
 • Einbindung in die standortübergreifende Zusammenarbeit der Schweizer Nordistik
 • sehr gute Bibliothekssituation
 • Entlöhnung nach kantonalen Richtlinien
 • eine abwechslunsgreiche Tätigkeit in einem nicht alltäglichen, interessanten und gesellschaftlich relevanten Umfeld. Diversität und Inklusion sind uns ein wichtiges Anliegen.

 

Arbeitsort

Deutsches Seminar, Schönberggasse 9, 8001 Zürich

 

Stellenantritt

Der Stellenantritt erfolgt per 1. November 2021 oder nach Vereinbarung.

Interessent*innen werden gebeten, ihre Bewerbung mit folgenden Unterlagen als integrales PDF-Dokument einzureichen: aussagekräftiges Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien, Exposé des Promotionsvorhabens (max. 5 Seiten), Liste der Lehrveranstaltungen und Veröffentlichungen (sofern vorhanden), sowie Angabe von mindestens einer Referenzperson. Bitte schicken Sie in einem zweiten PDF-Dokument zudem eine Textprobe von max. 30 Seiten (z.B. Kapitel aus der Masterarbeit, Aufsatz o.ä.).

Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung bis am 01.09.2021 ein unter bewerbung@ds.uzh.ch

Universität Bonn

Besetzung zum kommenden Wintersemester

Bewerbungsfrist: 23. Juli 2021

Zur Unterstützung der Sprachlehre der Abteilung für Skandinavistik am Institut für Germanistik, Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft der Universität Bonn suchen wir für das kommende Wintersemester eine*n

Lehrbeauftragten (m/w/d) für Norwegisch.

Der Lehrauftrag umfasst 6 Semesterwochenstunden, die mit je 45€ vergütet werden. In der Besoldung sind Vor- und Korrekturzeiten inbegriffen, d.h., sie werden nicht gesondert vergütet. Die 6 Stunden verteilen sich auf je 2 parallellaufende Kurse auf den Niveaus A1 bis B2.

Voraussetzungen sind ein abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium sowie sehr gute Kenntnisse des modernen Norwegischen in Wort und Schrift. Lehrerfahrungen sind von Vorteil.

Bei Interesse melden Sie sich bitte bis zum 23.7.21 mit einem kurzen Motivationsschreiben und Lebenslauf per Mail unter der Adresse: kchlenc1@uni-bonn.de

 

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Besetzung zum 01. Oktober 2021

Bewerbunsfrist: 10. Juli 2021

Kontakt: Prof. Dr. Hanna Eglinger hanna.eglinger@fau.de

 

Am Department für Germanistik/Komparatistik der FAU Erlangen-Nürnberg ist zum 01.10.2021 eine

65% Mitarbeiterstelle (w/m/d) in der Neueren Skandinavistischen Literatur- und Kulturwissenschaft

für die Dauer von 3 Jahren mit der Option einer Verlängerung um weitere 3 Jahre zu besetzen.

Das Aufgabengebiet umfasst u. a.:

 • Regelmäßige Lehre (5 SWS)
 • Eigene Forschungstätigkeit, Verfassen einer Dissertation
 • Studienberatung
 • Organisatorische Betreuung des BA Skandinavistik und die Präsentation des Studiengangs in unterschiedlichen, vorwiegend nicht-universitären Zusammenhängen (Schulen, Berufsfachmessen usw.)

 

Notwendige Qualifikation:

 • Sehr guter Masterabschluss im Fach Skandinavistik/Nordische Philologie oder einer vergleichbaren Disziplin mit der Ausrichtung Neuere skandinavische Literatur/Kultur
 • Bereitschaft, sich in der Skandinavistik weiter zu qualifizieren (Dissertation)
 • Bereitschaft, sich in die spezifischen Arbeits- und Diskussionszusammenhänge an der Professur für Skandinavistik einzubringen
 • Sie schätzen selbstständiges Arbeiten, sind aber auch teamfähig
 • Gute aktive und passive Kenntnisse in mind. einer skandinavischen Sprache

 

Wünschenswerte Qualifikationen:

 • Vorteilhaft ist Lehrerfahrung.
 • Erwartet werden überdurchschnittliches Engagement, die Fähigkeit zu konzeptionellem Denken sowie ausgeprägte kommunikative Kompetenz.
 • Ein sicherer Umgang mit Office-Anwendungen wird vorausgesetzt.

 

Bewerbungsfrist: 10.07.2021

 

Stellenbeschreibung:

 • Entgelt-/Bes.Gr.: TV-L E13 mit 0,65 der tariflichen Regelarbeitszeit
 • Die Stelle ist befristet auf drei Jahre mit der Option einer Verlängerung um weitere drei Jahre
 • Es handelt sich um eine Teilzeitstelle (65%).
 • Voraussichtlicher Einstellungstermin: 01.10.2021

 

Bemerkungen:

Wir bieten Ihnen

 • Einbindung in das sehr motivierte Team der Professur für Skandinavistik und den Mittelbau des Departments Germanistik/Komparatistik
 • Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem nicht alltäglichen, interessanten und gesellschaftlich relevanten Umfeld.
 • Diversität und Inklusion sind uns ein wichtiges Anliegen.

 

Für alle Stellenausschreibungen gilt: Die Friedrich-Alexander-Universität fördert die berufliche Gleichstellung der Frauen. Frauen werden deshalb ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben.

 

Schwerbehinderte im Sinne des Schwerbehindertengesetzes werden bei gleicher fachlicher Qualifikation und persönlicher Eignung bevorzugt berücksichtigt, wenn die ausgeschriebene Stelle sich für Schwerbehinderte eignet. Details dazu finden Sie in der jeweiligen Ausschreibung unter dem Punkt “Bemerkungen”.

 

Auf Wunsch der Bewerberin/des Bewerbers kann die Gleichstellungsbeauftragte zum Bewerbungsgespräch hinzugezogen werden, ohne dass der Bewerberin/dem Bewerber dadurch Nachteile entstehen.

 

Die Bewerbung ist zu richten an:

hanna.eglinger@fau.de

Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung mit einem aussagekräftigen Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien, ggf. Liste der Lehrveranstaltungen und Veröffentlichungen sowie Angabe von mindestens einer Referenzperson als integrales PDF-Dokument digital ein.

 

Für Auskünfte steht Ihnen zur Verfügung:

Prof. Dr. Hanna Eglinger

Professur für Komparatistik/Skandinavistik

Universität Erlangen-Nürnberg

Department Germanistik und Komparatistik

Bismarckstr. 1

91054 Erlangen

Tel.: 089 38329566 oder 85-22419 (Sekr.)

E-Mail: hanna.eglinger@fau.de

 

 

Schwedische Handelskammer in der Bundesrepublik Deutschland e.V.

Antritt: zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Kontakt: Helen Hoffmann, Telefon: 040 6558740, hoffmann@schwedenkammer.de

 

Die Schwedische Handelskammer ist eine Non-Profit Organisation und hat sich in den über sechzig Jahren ihres Bestehens zur wichtigsten Plattform für die schwedische Wirtschaft entwickelt, die den deutschen Markt und von hier aus auch den europäischen Binnenmarkt erschließen wollen. Rund 500 Mitglieder, über 100 regionale und nationale Veranstaltungen jährlich sowie ein engagierter Vorstand sorgen dafür, dass die Mitglieder zu jeder Zeit miteinander in Kontakt kommen können. Die Geschäftsstelle mit Sitz in Hamburg koordiniert alle bundesweiten Aktivitäten der Kammer, die mit regionalen, ehrenamtlichen Komitees an fünf weiteren Standorten in Deutschland vertreten ist.

In der Geschäftsstelle gleicht kein Tag dem anderen – geschäftige Veranstaltungstage wechseln sich mit wiederkehrenden Aufgaben ab. In unserem kleinen Team unterstützen wir uns gegenseitig und suchen nun eine/n Kollege/in für die Erledigung
administrativer Aufgaben und Assistenz bei Projekten und Veranstaltungen.

Zu Ihren Aufgaben gehören die
• Office-Management und administrative Mitgliederbetreuung
• Buchhaltungsvorbereitung und Rechnungslauf
• Assistenz bei der Planung und Durchführung der regionalen und bundesweiten Veranstaltungen
• Datenbank – und Homepagepflege (WordPress)
• Allgemeine anfallende Aufgaben in der Geschäftsstelle

Anforderungen
• Gute Deutsch- und Schwedischkenntnisse
• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder sozial-, wirtschafts- oder
geisteswissenschaftliches Studium
• Keine Berührungsängste mit buchhalterischen Abläufen, Spaß am exakten Arbeiten
• sehr gute Microsoft Office-Kenntnisse
• Erfahrung mit Content-Management-Systemen, Bildbearbeitungsprogrammen und Datenbanken von Vorteil
• Interkulturelle Kompetenz, eigenverantwortliche Arbeitsweise, Teamfähigkeit, starkes Verantwortungsbewusstsein und Koordinationsfähigkeit

Umfang: mindestens 20 Wochenstunden | zum nächstmöglichen Zeitpunkt | befristet auf zunächst ein Jahr
Ihre ausführliche Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltvorstellung schicken Sie bitte an hoffmann@schwedenkammer.de, Kontakt: Helen Hoffmann, Telefon: 040 6558740.

Die Schwedische Handelskammer in Deutschland, seit 1959 lebendiger Treffpunkt der schwedischen Wirtschaft in Deutschland, bietet einen Praktikumsplatz in der Geschäftsstelle in Hamburg.

 

Die Kammer ist eine Non-Profit Organisation und hat sich in den über 60 Jahren ihres Bestehens zur wichtigsten Plattform für schwedische Unternehmen entwickelt, die den deutschen Markt und von hier aus auch den europäischen Binnenmarkt erschließen wollen. Rund 500 Mitglieder, über 100 regionale und nationale Veranstaltungen jährlich sowie ein engagierter Vorstand sorgen dafür, dass die Mitglieder zu jeder Zeit miteinander in Kontakt kommen können. Die Geschäftsstelle mit Sitz in Hamburg koordiniert alle bundesweiten Aktivitäten der Kammer, die mit regionalen, ehrenamtlichen Komitees an fünf weiteren Standorten in Deutschland vertreten ist.

 

Auch 2020 bietet die Schwedische Handelskammer in Deutschland einen Praktikumsplatz in der Geschäftsstelle in Hamburg an. Grundvoraussetzung für ein Praktikum sind gute Deutsch- und Schwedischkenntnisse (Niveau B1 oder höher). Das Praktikum sollte einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten umfassen und wird bevorzugt als Pflichtpraktikum an Studierende vergeben. Das Praktikum kann nicht vergütet werden.

 

Als Praktikant/in assistieren Sie der Geschäftsstelle u.a. in der Vorbereitung von verschiedenen Veranstaltungen auf nationaler und regionaler Ebene in Deutschland, bei der Gestaltung der Zeitschrift der Handelskammer Schweden Aktuell, mit allgemeiner Mitgliederpflege und der Weiterentwicklung des Onlineangebots. Durch diese Tätigkeiten erhalten Sie Einblick in die schwedische Wirtschaft in Deutschland und eine ausgezeichnete Möglichkeit, Ihr eigenes Netzwerk zu erweitern.

 

Sie sind es gewohnt, selbstständig zu arbeiten, besitzen gute kommunikative Fähigkeiten, ergreifen gerne die Initiative und interessieren sich für interkulturelle und wirtschaftsbezogene Fragestellungen? Dann bewerben Sie sich für ein Praktikum bei der Schwedischen Handelskammer in Deutschland – Ihre Unterlagen nehmen wir gerne per E-Mail entgegen: hoffmann@schwedenkammer.de

laufende Stellenangebote

Swenson Center

The deadline for applications is May 1, annually.

The Dagmar and Nils William Olsson Visiting Scholar Award

This award is a reimbursement of travel and living expenses associated with your 1- to 2-week visit to the Swenson Center, up to $2,500. The award is open to anyone doing academic research on any aspect of Swedish-American history. It is not intended to be used for genealogical research. We encourage graduate students and younger scholars to apply. The award should be used within one year of notification. Following your research, you will be expected to write a short article summarizing your project and use of the Swenson Center’s materials for publication in our quarterly journal, digital repository, and/or on our website.

More details here: www.augustana.edu/swenson/academic/visitingscholar

Volkshochschule Heilbronn
Besetzung zum: laufend
Bewerbungsfrist: laufend
Kontaktperson: Ralf Schusser(schusser@vhs-heilbronn.de)

Die Volkshochschule Heilbronn sucht ab sofort Dozentinnen und Dozenten für skandinavische Sprachen als freie Mitarbeiter auf Honorarbasis

Voraussetzungen: ein Hochschulabschluss in Skandinavistik, Unterrichtserfahrung in der Erwachsenenbildung in den Fächern Schwedisch, Dänisch oder Norwegisch, ein sicheres Auftreten, Zuverlässigeit und zeitliche Flexibilität

Nähere Informationen gibt es hier.

Augustana College Illinois
Besetzung zum: laufend
Bewerbungsfrist: 01.05. (Jährlich)

This award is a reimbursement of travel and living expenses associated with your 1- to 2-week visit to the Swenson Center, up to $2,500. The award is open to anyone doing academic research on any aspect of Swedish-American history. It is not intended to be used for genealogical research. We encourage graduate students and younger scholars to apply. The award should be used within one year of notification. Following your research, you will be expected to write a short article summarizing your project and use of the Swenson Center’s materials for publication in our quarterly journal, digital repository, and/or on our website.

Nähere Informationen gibt es hier.

Ordcap Sprachschule – Die Onlineschule für die Sprachen des Nordens
Besetzung zum: laufend
Bewerbungsfrist: laufend
Kontaktperson: Catharina Capteyn (post@ordcap.de)

Die Online-Sprachschule Ordcap sucht laufend Sprachlehrer aller skandinavischen Sprachen, die via Skype unterricht erteilen.

Nähere Informationen gibt es hier.

Kopenhagen
Besetzung zum: laufend
Bewerbungsfrist: laufend

Die Deutsch-Dänische Handelskammer (DDHK) bietet Studenten aus Deutschland die Möglichkeit ein Auslandspraktikum im Zentrum Kopenhagens zu absolvieren.

Nähere Informationen gibt es hier.