Fachverband
Skandinavistik


Stellenangebote

Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Stellenangebote. Wenn auch Sie ein Stellenangebot haben, kontaktieren Sie uns gerne per Email.

Besuchen Sie ebenfalls die Homepage der IWCSS für weitere Stellenangebote.

Universitetslektor i norsk som andrespråk (norskkursa) – fast stilling

Bergen
Besetzung zum: 01.01.2018
Bewerbungsfrist: 13.08.2017

Ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) er det ledig ei fast 100 % stilling som universitetslektor i norsk som andrespråk frå 1.1.2018. Universitetslektoren skal undervise utanlandske studentar og tilsette ved UiB i munnleg og skriftleg norsk.

Norskkursa ved LLE har for tida 12 fast tilsette universitetslektorar og har eit nært samarbeid med dei som arbeider i vitskaplege stillingar med norsk som andrespråk som ordinært studietilbod. Det blir gitt undervisning på ulike nivå, frå nybegynnarkurs til kurs med meir fokus på akademisk skriving. Norskkursa gir også ei innføring i norsk kultur og samfunnsliv. I tillegg til undervisning kjem eksamensarbeid (sensurering, utarbeiding av eksamensoppgåver og plasseringsprøver) og anna undervisningsrelatert arbeid. Ved Norskkursa arbeider ein også med å utvikle ulike nettbaserte læringstilbod.

Den som vert tilsett som universitetslektor, må ha mastergrad eller cand.philol.-grad med hovudfag i nordisk språk og litteratur, hovudfag/master i norsk som andrespråk, eller tilsvarande mastergrad/hovudfag. Det er ein fordel om ein har norsk som andrespråk i fagkrinsen eller har god kjennskap til fagfeltet. Undervisningsspråket er norsk, og søkjarar må kunne dokumentere kompetanse i bokmål og nynorsk. Søkjarar må ha morsmålskompetanse eller tilnærma morsmålskompetanse i norsk, noko som i tillegg til innsendt dokumentasjon kan bli vurdert under prøveførelesing og intervju. Då dette først og fremst er ei undervisningsstilling, blir det lagt stor vekt på erfaring frå undervisning i norsk som andrespråk/framandspråk, særleg på universitets- og høgskulenivå. Andre relevante kvalifikasjonar er pedagogisk utviklingsarbeid, erfaring frå nettbasert undervisning/fleksibel læring og vitskapleg arbeid i fagfeltet norsk som andrespråk.

Nähere Informationen gibt es hier.


Post-Doctoral Research Fellow

Rom (The Norwegian Institute in Rome, University of Oslo)
Besetzung zum: -
Bewerbungsfrist: 01.09.2017

A Post-Doctoral Research Fellowship (SKO 1352) in literature, history, history of ideas, philosophy, critical heritage studies or art history pertaining to Rome or Italy is available at the Norwegian Institute in Rome, University of Oslo. The position is available for a period of 3 years. There is a 10 % component of the position which is devoted to teaching and administrative duties.

The successful candidate is expected to become part of the research environment/network of the Institute and contribute to its development. The main purpose of postdoctoral research fellowships is to qualify researchers for work in higher academic positions within their disciplines.

It is required that the post-doctoral fellow is based at the Norwegian Institute in Rome for the designated period. A housing allowance may be provided by agreement.

Nähere Informationen gibt es hier.


Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i nordisk språkvitenskap

Universitetet i Agder
Besetzung zum: 01.01.2018
Bewerbungsfrist: 15.08.2017
Kontaktperson: Instituttleder Hans-Olav Hodøl (hans-olav.hodol@uia.no, tlf.: +47 38 14 13 65); Førsteamanuensis Svein Slettan (svein.slettan@uia.no, tlf.: +47 38 14 16 32); Personalrådgiver Sevleta Memic (sevleta.memic@uia.no, tlf.: +47 38 14 20 94)

Ved Universitetet i Agder er det ledig en 100% fast stilling som førsteamanuensis/ første­lektor/universitetslektor i nordisk språkvitenskap ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Institutt for nordisk og mediefag fra 01.01.18.

Institutt for nordisk og mediefag har ca. 35 faglig ansatte. Instituttets kjerneområder er undervisning og forskning i nordiske fag og kommunikasjons- og mediefag. Sammen med Institutt for fremmedspråk og fagoversetting har instituttet to ph.d.-spesialiseringer (språkvitenskap og litteraturvitenskap). Instituttet er også ansvarlig for all norskundervisning i lærerutdanningene ved UiA og er involvert i flere EVU-prosjekt.

Vi søker etter en person med kompetanse innen nordisk språkvitenskap. Innenfor dette feltet må søkeren ha kompetanse innen norsk som andrespråk og/eller norsk som fremmedspråk. Stillingen vil i stor grad være knyttet til undervisning og veiledning innen opplæring i norsk for utlendinger, samt undervisning i fagområdet norsk som andrespråk for lærere og lærerstudenter, men den som tilsettes må også kunne påregne å undervise innenfor andre fagområder i andre studier som instituttet har ansvar for, f.eks. norsk i lærerutdanningene. Undervisningserfaring fra grunnskole og/eller videregående skole vil bli tillagt vekt. Forskningstid vil bli tildelt etter de prinsippene som gjelder på UiA og instituttet. Den som tilsettes, må også kunne ta på seg administrative oppgaver etter de retningslinjene som gjelder.

Nähere Informationen gibt es hier.


3 Postdoctoral Research Fellowships (4 years)

Bergen
Besetzung zum: 01.01.2018
Bewerbungsfrist: 20.08.2017
Kontaktperson: Anne Beate Maurseth (anne.maurseth@uib.no, tel. +47 55 58 24 92); Jens Eike Schnall (eike.schnall@uib.no)

Applications are invited for a maximum of three four-year postdoctoral fellowships at the Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies, from 1 January 2018.

The applications must be within the following academic disciplines: General Linguistics, Computational Linguistics, Comparative Literature, Digital Culture, Greek, Latin, History of Art, Norwegian Literature, Norwegian Didactics, Norwegian Language, Norwegian as a Second Language, Old Norse and Theatre Studies.

The postdoctoral fellow will be affiliated to one of the research groups of the department. The project should be in concord with the academic profile of the department. It is required that the research project falls within the research profile plan of the research group in question. The applicant will provide an account of this in the application.

The academic strength of the applicant and the research project as well as its relevance will be the chief criterion for the assessment and ranking of candidates. Weight will also be given to the applicant’s ability to disseminate research results and develop academic networks, as well as to the project’s overall relevance for the department’s discipline areas and strategy. If needed, the department will ensure an equitable distribution between the department’s disciplines.

Nähere Informationen gibt es hier.


12 Wissenschaftliche/n Mitarbeiter/innen (65%, Doktorand/innen)

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Besetzung zum: 01.10.2017
Bewerbungsfrist: 15.07.2017
Kontaktperson: Prof. Dr. Kerstin Stüssel (sekretariat.stuessel@uni-bonn.de)

Das Graduiertenkolleg zielt auf die Erforschung der konstitutiven Dimensionen des Konzepts ‚Gegenwartsliteratur‘ und analysiert diese vergleichend. Statt die Begriffe ‚Gegenwart‘ und ‚Gegenwartsliteratur‘ vorauszusetzen, soll nach den Prämissen ihrer Hervorbringung gefragt werden. Das historische Konzept ‚Gegenwart‘ ist ebenso in seiner Kontingenz zu begreifen wie die diskursive und praktische Erzeugung der Beziehung zwischen ‚Literatur‘ und ‚Gegenwart‘. Das Kolleg erarbeitet eine Geschichte der Aktualisierung, Transformation und Legitimation der Engführung von ‚Gegenwart’ und ‚Literatur’ und trägt so zur Grundlegung einer historisch und theoretisch reflektierten Gegenwartsliteraturforschung bei. Das Kolleg ist als strukturierte Graduiertenausbildung für deutsche wie internationale Graduierte konzipiert, die sich in einem Auswahlverfahren durch ihr fachliches Profil und ein herausragendes, interdisziplinär anschlussfähiges und im zeitlichen Rahmen der Förderung realisierbares Promotionsvorhaben auszeichnen.

Nähere Informationen gibt es hier.


Stipendiatstilling i mellomalderforsking

Bergen
Besetzung zum: 01.10.2017
Bewerbungsfrist: 07.08.2017
Kontaktperson: Prodekan Einar Thomassen, tlf. +47 55 58 24 50, e-post: einar.thomassen@uib.no

Ved Det humanistiske fakultet er det ledig ei stilling som ph.d.-stipendiat innanfor feltet mellomalderforsking med tilsetjing frå 1.10.2017.

Utlysinga er eit ledd i det strategiske arbeidet for å byggja eit sterkt, breitt og utovervendt miljø for mellomalderforsking ved fakultetet. Stillinga har samanheng med arbeidet med etableringa av UiBs Middelalderklynge. I denne utlysinga søkjast det særleg etter kandidatar med prosjekt innanfor historiske fag, inkludert kulturhistorie, intellektuell historie og religionshistorie. Forskingsprosjektet må ha tydeleg relevans for forsking på nordeuropeisk mellomalder.

Kvalifikasjonskrav: Søkjarar må ha norsk mastergrad eller tilsvarande høgare utdanning i eit fagområde som er relevant for ph.d.-prosjektet. Graden må vere oppnådd før søknadsfristen er ute. I vurderinga av søknadene vil det bli lagt vekt på den vitskaplege kvaliteten og verdien av prosjektet dei faglege grunnkvalifikasjonane til søkjaren.

Ved tilnærma like kvalifikasjonar blant dei rangerte søkjarane vil fagstrategiske omsyn ha vekt i vurderinga. Gode formidlingsevner og røynsle frå formidlingsarbeid kan òg bli lagd vekt på. Søkjarar må ha gode norskkunnskaper.

Nähere Informationen gibt es hier.


Stipendiatstillingar

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium, Universitet i Bergen
Besetzung zum: 01.01.2018
Bewerbungsfrist: 06.08.2017
Kontaktperson: Johan Myking (Johan.Myking@uib.no); Anne Berit Apold (anne-berit.apold@uib.no)

Søkjarar må ha oppnådd mastergrad eller tilsvarande innanfor relevant fagområde. Graden må vere oppnådd før søknadsfristen er ute. Søkjarar som ikkje har norsk mastergrad, blir vurderte etter krav frå Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT). Instituttet vil kunne sende dokumentasjon av utanlandsk utdanning til NOKUT for å vurdere om utdanningsgrunnlaget er likeverdig med norsk mastergrad.

Søkjarar må beskrive eit prosjekt som plasserer seg innanfor eit av dei aktuelle fagområda ved instituttet. Det skal gå fram av søknaden kven som har stadfesta å kunne vere hovudrettleiar for prosjektet. Han eller ho må vere tilsett ved LLE. Den som vert tilsett må kunne arbeide sjølvstendig og strukturert og ha gode samarbeidsevner, og kunne nytte engelsk skriftleg og munnleg. I valet mellom jamgode søknader og under elles like vilkår reserverer instituttet seg retten til å syte for ei rimeleg fordeling mellom fagområda ved instituttet ut frå ei vurdering av mellom anna ressurssituasjon og rettleiingskapasitet.

Samla tilsetjingsperiode er fire år, og utdannings- og forskingsdelen av stillinga utgjer tre år. Undervisning og forskingsadministrativt arbeid utgjer inntil eitt år og vert avtalt med instituttet ved tilsetjing. Søkjarar som tidlegare har vore tilsett i rekrutteringsstilling, kan få frådrag i tilsetjingsperioden. Kandidatar som tidlegare har hatt doktorgradsstipend ved UiB, kan ikkje søkje. Tilsetjing i stipendiatstilling krev at ein har sin daglege arbeidsplass ved Universitetet i Bergen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium, og rettar seg etter dei retningslinene som til kvar tid gjeld for stillinga.

Nähere Informationen gibt es hier.


Laufende StellenangebotePraktikum

Kopenhagen
Besetzung zum: laufend
Bewerbungsfrist: laufend

Die Deutsch-Dänische Handelskammer (DDHK) bietet Studenten aus Deutschland die Möglichkeit ein Auslandspraktikum im Zentrum Kopenhagens zu absolvieren.

Nähere Informationen gibt es hier.


 

Nach oben