Fachverband
Skandinavistik


Stellenangebote

Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Stellenangebote. Wenn auch Sie ein Stellenangebot haben, kontaktieren Sie uns gerne per Email.

Besuchen Sie ebenfalls die Homepage der IWCSS für weitere Stellenangebote.


Stipendiatstilling i mellomalderforsking

Bergen
Besetzung zum: 01.10.2017
Bewerbungsfrist: 07.08.2017
Kontaktperson: Prodekan Einar Thomassen, tlf. +47 55 58 24 50, e-post: einar.thomassen@uib.no

Ved Det humanistiske fakultet er det ledig ei stilling som ph.d.-stipendiat innanfor feltet mellomalderforsking med tilsetjing frå 1.10.2017.

Utlysinga er eit ledd i det strategiske arbeidet for å byggja eit sterkt, breitt og utovervendt miljø for mellomalderforsking ved fakultetet. Stillinga har samanheng med arbeidet med etableringa av UiBs Middelalderklynge. I denne utlysinga søkjast det særleg etter kandidatar med prosjekt innanfor historiske fag, inkludert kulturhistorie, intellektuell historie og religionshistorie. Forskingsprosjektet må ha tydeleg relevans for forsking på nordeuropeisk mellomalder.

Kvalifikasjonskrav: Søkjarar må ha norsk mastergrad eller tilsvarande høgare utdanning i eit fagområde som er relevant for ph.d.-prosjektet. Graden må vere oppnådd før søknadsfristen er ute. I vurderinga av søknadene vil det bli lagt vekt på den vitskaplege kvaliteten og verdien av prosjektet dei faglege grunnkvalifikasjonane til søkjaren.

Ved tilnærma like kvalifikasjonar blant dei rangerte søkjarane vil fagstrategiske omsyn ha vekt i vurderinga. Gode formidlingsevner og røynsle frå formidlingsarbeid kan òg bli lagd vekt på. Søkjarar må ha gode norskkunnskaper.

Nähere Informationen gibt es hier.


Stipendiatstillingar

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium, Universitet i Bergen
Besetzung zum: 01.01.2018
Bewerbungsfrist: 06.08.2017
Kontaktperson: Johan Myking (Johan.Myking@uib.no); Anne Berit Apold (anne-berit.apold@uib.no)

Søkjarar må ha oppnådd mastergrad eller tilsvarande innanfor relevant fagområde. Graden må vere oppnådd før søknadsfristen er ute. Søkjarar som ikkje har norsk mastergrad, blir vurderte etter krav frå Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT). Instituttet vil kunne sende dokumentasjon av utanlandsk utdanning til NOKUT for å vurdere om utdanningsgrunnlaget er likeverdig med norsk mastergrad.

Søkjarar må beskrive eit prosjekt som plasserer seg innanfor eit av dei aktuelle fagområda ved instituttet. Det skal gå fram av søknaden kven som har stadfesta å kunne vere hovudrettleiar for prosjektet. Han eller ho må vere tilsett ved LLE. Den som vert tilsett må kunne arbeide sjølvstendig og strukturert og ha gode samarbeidsevner, og kunne nytte engelsk skriftleg og munnleg. I valet mellom jamgode søknader og under elles like vilkår reserverer instituttet seg retten til å syte for ei rimeleg fordeling mellom fagområda ved instituttet ut frå ei vurdering av mellom anna ressurssituasjon og rettleiingskapasitet.

Samla tilsetjingsperiode er fire år, og utdannings- og forskingsdelen av stillinga utgjer tre år. Undervisning og forskingsadministrativt arbeid utgjer inntil eitt år og vert avtalt med instituttet ved tilsetjing. Søkjarar som tidlegare har vore tilsett i rekrutteringsstilling, kan få frådrag i tilsetjingsperioden. Kandidatar som tidlegare har hatt doktorgradsstipend ved UiB, kan ikkje søkje. Tilsetjing i stipendiatstilling krev at ein har sin daglege arbeidsplass ved Universitetet i Bergen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium, og rettar seg etter dei retningslinene som til kvar tid gjeld for stillinga.

Nähere Informationen gibt es hier.


Laufende StellenangebotePraktikum

Kopenhagen
Besetzung zum: laufend
Bewerbungsfrist: laufend

Die Deutsch-Dänische Handelskammer (DDHK) bietet Studenten aus Deutschland die Möglichkeit ein Auslandspraktikum im Zentrum Kopenhagens zu absolvieren.

Nähere Informationen gibt es hier.


 

Nach oben